Polityka prywatności

1. Wstęp

Savills dokłada szczególnej staranności, aby zapewnić klientom ochronę prywatności oraz aby ich dane osobowe były wykorzystywane zgodnie z niniejszą Polityka prywatności. Na niniejszej stronie internetowej „Savills” oznacza wszystkie spółki brytyjskie wschodzące w skład grupy Savills plc (w tym między innymi Savills plc, Savills (UK) Limited, Savills Management Resources Limited, Prime Purchase Limited, Savills Advisory Services Limited, Savills Capital Advisors Limited i Savills Investment Management LLP oraz ich spółki zależne), które gromadzą i wykorzystują informacje o klientach w sposób określony w niniejszej Polityce prywatności. Wszelkie odniesienia do „klienta” dotyczą osoby, której dane osobowe są przetwarzane przez Savills.

 

Dane osobowe klientów będą wykorzystywane przez Savills zgodnie z Polityką prywatności.

 

Administratorem gromadzonych i wykorzystywanych przez Savills danych osobowych klientów jest Savills. Firma Savills zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klientów z zachowaniem poufności i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych, a dane osobowe klientów mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie zgodnie z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

 

Polityka prywatności Savills określa:

 

 • Czym są dane osobowe ?
 • W jaki sposób gromadzone są dane osobowe klientów
 • Rodzaje gromadzonych danych osobowych
 • Sposoby wykorzystywania danych osobowych
 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Sposoby udostępniania danych osobowych
 • Okres przechowania danych osobowych
 • Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych
 • Przekazywanie danych osobowych za granicę
 • Prawa klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych
 • Procedurę składania skarg i kontaktowania się z Savills

W przypadku jakichkolwiek zmian sposobu wykorzystywania danych osobowych klienta niniejsza Polityka prywatności zostanie odpowiednio zmieniona.

 

2. Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje o kliencie. Obejmują między innymi takie informacje jak: imię i nazwisko, dane kontaktowe, data urodzenia, numer konta bankowego i inne informacje określające potrzeby lub okoliczności klienta, które umożliwiają jego zidentyfikowanie.

Zgodnie z przepisami o ochronie danych niektóre dane osobowe klasyfikuje się jako dane „szczególne”. Obejmują one między innymi informacje dotyczące stanu zdrowia, pochodzenia rasowego lub etnicznego, przekonań religijnych lub poglądów politycznych i orientacji seksualnej. Dane szczególne mogą być gromadzone, przechowywane i wykorzystywane w szczególnych przypadkach. Ponadto gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących wyroków skazujących podlega dodatkowym ograniczeniom.

Wszelkie odniesienia do danych osobowych w Polityce prywatności obejmują dane osobowe oraz, o ile ma to zastosowanie, szczególne kategorie danych osobowych.

 

3. Rodzaje gromadzonych danych

Przy każdorazowym nawiązywaniu kontaktu Savills prosi o podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych (takich jak numer telefonu, adres e-mail oraz adres pocztowy).

 

Ponadto w przypadku świadczenia usługi na rzecz lub w imieniu klienta, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa, Savills gromadzi dane umożliwiające ustalenie tożsamości klienta, obejmujące co najmniej jeden rodzaj dokumentu ze zdjęciem (na przykład paszport, prawo jazdy lub dowód osobisty) oraz jeden rodzaj dokumentu potwierdzający miejsce zamieszkania (na przykład ostatni rachunek za media).

Savills także ustala, czy w Savills pracują krewni lub bliscy klienta w celu wykrycia potencjalnego konfliktu interesów oraz – w przypadku jego stwierdzenia – podjęcia odpowiednich działań zgodnie z obowiązkami ustawowymi i regulacyjnymi.

W zależności od rodzaju usługi świadczonej na rzecz lub w imieniu klienta, Savills może również gromadzić określone poniżej dodatkowe dane osobowe.

 

Zakup, sprzedaż, wynajem

 

W przypadku sprzedaży lub oferowania nieruchomości na wynajem za pośrednictwem Savills:

 • Savills prosi o podanie numeru telefonu umożliwiającego kontakt w celu uzgodnienia terminu oględzin i przekazywania otrzymanych ofert zakupu lub najmu nieruchomości przez najemców.
 • W przypadku gdy klient nie jest właścicielem nieruchomości, Savills prosi o przedstawienie dokumentów potwierdzających umocowanie do sprzedaży lub oferowania nieruchomości na wynajem takich jak pełnomocnictwo, postanowienie o ustanowieniu opiekuna ustawowego lub postanowienie o nabyciu spadku.
 • Savills prosi także o podanie danych o rachunku bankowym w celu umożliwienia wpłat należnego czynszu.

W przypadku zainteresowania klienta wynajęciem nieruchomości oferowanej przez Savills:

 • Szczegółowe wymogi klienta, które umożliwiają znalezienie nieruchomości spełniającej jego potrzeby.
 • Dane o rachunku w banku, kasie mieszkaniowej lub o innym rachunku w celu umożliwienia zarządzania zatwierdzonym rachunkiem kaucji w imieniu klienta oraz zorganizowania płatności należnego czynszu.
 • W przypadku gdy klient jest najemcą w ramach programu „Right to Rent”, Savills gromadzi dane zawarte w biometrycznej karcie pobytu, dokumencie potwierdzającym status imigracyjny lub świadectwie urodzenia w celu przeprowadzenia niezbędnych weryfikacji w ramach powyższego programu.

W przypadku zainteresowania zakupem nieruchomości oferowanej przez Savills, firma Savills gromadzi dane osobowe dotyczące szczegółowych wymogów klienta, które umożliwią znalezienie nieruchomości odpowiedniej do jego potrzeb. Savills gromadzi także dane osobowe niezbędne do pozyskania nieruchomości na rzecz klienta oraz – w razie konieczności – negocjuje jej zakup w imieniu klienta.

 

Zarządzanie nieruchomością

W związku ze zleceniem firmie Savills zarządzania nieruchomością w imieniu klienta Savills prosi o podanie dodatkowych danych umożliwiających kontakt z klientem w nagłych sytuacjach poza godzinami pracy lub w celu pilnego poinformowania go o wystąpieniu określonego zdarzenia.

Transakcje inwestycyjne

W przypadku nawiązania przez klienta współpracy z firmą Savills Investment Management LLP lub jej spółką zależną w celach inwestycyjnych, Savills gromadzi dane niezbędne do zidentyfikowania klienta jako podmiotu spełniającego wymogi dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Jeżeli inwestor jest podmiotem takim jak spółka, fundusz powierniczy lub organizacja charytatywna, Savills może być zobowiązany do gromadzenia danych osobowych o osobie kontrolującej i beneficjentach tego podmiotu.

Inne

W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie raportów, wiadomości lub innych informacji rynkowych, oprócz powyższych danych Savills gromadzi dane dotyczące branży klienta oraz rodzaju treści, które klient chciałby otrzymywać.

 

4. Sposoby wykorzystywania danych osobowych

Podstawy prawne przetwarzania danych

Zgodnie z przepisami o ochronie danych firma Savills jest uprawniona do wykorzystywania danych osobowych klientów, jeżeli istnieją do tego podstawy prawne, które obejmują między innymi:

 • cele związane z zatrudnieniem;
 • konieczność dostępu do informacji w celu wykonania umowy zawartej z klientem;
 • konieczność wykonania obowiązku prawnego;
 • konieczność przetwarzania danych w celu wykonywania czynności będących w uzasadnionym interesie firmy Savills (lub osoby trzeciej), pod warunkiem że interes i podstawowe prawa klienta nie są ważniejsze od interesu firmy Savills (lub osoby trzeciej), w tym m.in. konieczność:
  • przetwarzania danych w celu promowania działalności firmy Savills, jej marek i produktów oraz ustalania zasięgu i skuteczności jej kampanii. Obejmuje to między innymi przesyłanie klientowi informacji marketingowych –  po zleceniu firmie Savills świadczenia określonych usług lub ich wykonaniu – które mogą być podobne i zainteresować klienta, lub jeżeli klient wyraził zainteresowanie otrzymywaniem takich informacji. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z otrzymywania takich informacji w każdym czasie;
  • przetwarzania danych w celu poszerzenia wiedzy na temat rynku nieruchomości. Obejmuje to między innymi przeprowadzanie analiz i badań rynkowych pozwalających lepiej poznać trendy i zapewnić klientom bardziej szczegółową wiedzę oraz usługi lepiej dostosowane do indywidualnych potrzeb w przyszłości;
  • przetwarzania danych w celu sprawnego i efektywnego prowadzenia działalności firmy Savills pod względem administracyjnym i technicznym. Obejmuje to między innymi: weryfikację poprawności danych klienta i uzyskanie bardziej szczegółowych informacji o kliencie; przetwarzanie danych w celach związanych ze zwiększeniem efektywności administracyjnej, na przykład w związku z outsourcingiem niektórych funkcji administracyjnych do osób trzecich specjalizujących się w takich usługach; przetwarzanie danych w celach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa sieci i danych, tj. podjęciem działań w celu ochrony danych klienta przed ich utratą, uszkodzeniem, kradzieżą lub uzyskaniem do nich nieuprawnionego dostępu lub w celu spełnienia prośby klienta związanej ze skorzystaniem przez niego z którekolwiek z poniższych praw.

 

Podstawy prawne mające zastosowanie w wyjątkowych przypadkach:

 • konieczność ochrony interesów klienta (lub osób trzecich) lub
 • konieczność wykorzystania danych w interesie publicznym lub w celach urzędowych.

Savills może przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących w następujących wyjątkowych przypadkach:

za wyraźną zgodą klienta, w którym to przypadku Savills wyjaśnia cel wykorzystania takich danych w chwili uzyskiwania zgody klienta.

 

Sposoby wykorzystywania danych osobowych

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat sposobu wykorzystywania danych osobowych na potrzeby związane ze świadczeniem zamawianych usług należy wybrać jedną z poniższych opcji:

 

 • Zakup, sprzedaż, wynajem
  • Savills wykorzystuje dane osobowe w celu wykonania zobowiązań w zakresie wynajmu lub sprzedaży nieruchomości lub – w przypadku gdy klient jest nabywcą lub najemcą – w celu przygotowania umowy sprzedaży lub najmu.
  • W przypadku zakupu przez klienta nieruchomości, przy sprzedaży której pośredniczy Savills, lub sprzedaży nieruchomości za pośrednictwem Savills, Savills przekazuje dane osobowe klienta prawnikom klienta oraz prawnikom działającym na rzecz drugiej strony transakcji w zakresie niezbędnym do umożliwienia zawarcia transakcji sprzedaży lub zakupu.
  • W przypadku wynajmowania przez klienta nieruchomości, przy wynajmie której pośredniczy Savills, Savills przekazuje dane osobowe klienta zewnętrznym agencjom sprawdzającym wiarygodność najemców w celach związanych z zapobieganiem przestępstwom, fałszerstwom lub praniu pieniędzy oraz ich wykrywaniem, a także w celu zweryfikowania zdolności klienta do zawarcia umowy najmu.

 

 • Zarządzanie nieruchomościami
  • W przypadku zarządzania nieruchomościami w imieniu klienta, Savills może być zobowiązany do przekazywania danych osobowych klienta wykonawcom zewnętrznym zatrudnionym do wykonywania prac konserwacyjnych w obiektach należących do klienta.

 

 • Transakcje inwestycyjne
  • W przypadku świadczenia na rzecz klienta usług zarządzania portfelem nieruchomości, Savills przekazuje dane osobowe zewnętrznym instytucjom finansującym w zakresie niezbędnym w celu umożliwienia firmie Savills wykonania zobowiązań wobec klienta związanych z pozyskaniem finansowania oraz świadczeniem odpowiednich usług zarządzania i doradztwa w związku z inwestycjami w nieruchomości.
  • W przypadku korzystania z usług Savills Investment Management, Savills gromadzi i przechowuje dane osobowe na potrzeby prowadzenia rejestru inwestycji w celu spełnienia wymogów Financial Conduct Authority (brytyjskiego organu nadzoru finansowego). Za prowadzenie rejestrów odpowiada administrator zewnętrzny, firma Langham Hall UK LLP.

 

 • Finansowanie

Savills może przekazywać dane osobowe klienta niezależnej firmie SPF Private Clients Limited, która ma status „preferowanego usługodawcy” Savills, na zasadzie rekomendacji w związku z pozyskiwaniem finansowania umożliwiającego nabycie nieruchomości lub świadczenie poniższych usług:

 

 • w przypadku zakupu nieruchomości w ramach brytyjskiego programu rządowego „Help to Buy”, Savills ujawnia dane, które muszą zostać udostępnione osobom prowadzącym program w celu zweryfikowania uprawnień oraz umożliwienia klientowi udziału w programie i czerpania z niego korzyści;
 • w przypadku korzystania z usług pośrednictwa w zakresie kredytów hipotecznych, Savills ujawnia dane osobowe, które muszą zostać przedstawione instytucjom finansującym (a jeżeli klient ubiega się o kredyt hipoteczny w dużej wysokości – bankom prywatnym) w celu wykonania swych zobowiązań związanych z pozyskaniem dla klienta opcji finansowania;
 • w przypadku gdy klient dokonuje zakupu nieruchomości lub poszukuje produktu ubezpieczeniowego, Savills przesyła informacje wybranej grupie towarzystw ubezpieczeniowych w celu uzyskania odpowiednich ofert produktów ubezpieczeniowych spełniających wymogi klienta.

 

 • Inne przykłady wykorzystywania danych osobowych
  • Jeżeli Savills dokona zbycia części przedsiębiorstwa lub połączenia jej z inną organizacją, wówczas dane klienta mogą zostać ujawnione doradcom Savills i potencjalnym nabywcom lub wspólnikom joint venture i ich doradcom. W takim przypadku nowi właściciele przedsiębiorstwa będą uprawnieni jedynie do wykorzystywania danych klienta w taki sam lub podobny sposób, jak ten określony w niniejszej Polityce prywatności.
  • Savills udostępnia dane osobowe organom regulacyjnym, organizacjom rządowym lub quasi-rządowym, organom ścigania oraz sądom, trybunałom i organom arbitrażowym w zakresie niezbędnym w celu wypełnienia obowiązków regulacyjnych i prawnych.

Korzystanie z usługodawców zewnętrznych, którzy przetwarzają dane osobowe w imieniu Savills w celu świadczenia usług na rzecz Savills. Dotyczy to między innymi dostawców systemów i usług informatycznych, a także zewnętrznych agencji weryfikacyjnych lub sprawdzających wiarygodność w celu zapobiegania popełnianiu przestępstw oraz ich wykrywania.

 • Savills może przekazywać dane osobowe klienta każdemu pracownikowi Grupy Savills w niezbędnym zakresie w celu umożliwienia wykonywania zobowiązań Savills wobec klienta.
 • Savills przechowuje dane osobowe w systemach zarządzania relacjami z klientami i wykorzystuje je w celu przekazywania klientom informacji marketingowych o innych usługach oferowanych przez Savills, podobnych do wcześniej zleconych, które klient może uznać za przydatne. Klientowi przysługuje prawo rezygnacji z otrzymywania takich informacji w każdej chwili.

Skutki nieprzekazania danych wymaganych przez Savills

Przekazanie niektórych danych osobowych jest niezbędne w celu świadczenia usług zlecanych firmie Savills. Na przykład:

 • w przypadku sprzedaży nieruchomości w imieniu klienta niezbędne są dane kontaktowe, które umożliwią przekazywanie klientowi aktualnych informacji o oględzinach nieruchomości, ofertach i przebiegu sprzedaży;
 • w przypadku zlecenia znalezienia nieruchomości spełniającej określone wymogi niezbędne są bardziej szczegółowe informacje o kliencie, które umożliwią znalezienie odpowiedniej nieruchomości.

Ponadto niektóre informacje są niezbędne do tego, aby wykonać obowiązki prawne ciążące na Savills. Na przykład Savills może poprosić klienta o przedłożenie dokumentów tożsamości w celu wykonania obowiązku przeciwdziałania fałszerstwom i praniu pieniędzy.

 

Nieprzekazanie danych w powyższych celach uniemożliwi Savills wykonanie zawartej z klientem umowy oraz może uniemożliwić świadczenie usług lub dalsze świadczenie określonych usług na rzecz klienta. Klient zostanie poinformowany o tym w chwili gromadzenia danych od klienta.

 

5.   Rodzaje zabezpieczeń danych osobowych

Firma Savills przywiązuje bardzo dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa danych i wdrożyła rozwiązania opracowane w celu zapobiegania nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych, w tym między innymi:

 

 • pliki dotyczące klientów są przechowywane w bezpiecznych systemach zarządzania relacjami z klientami. Dostęp do powyższych systemów mają wyłącznie osoby w firmie Savills, które muszą się zapoznać z informacjami o klientach w uzasadnionych celach biznesowych;
 • dokumenty w formie papierowej są przechowywane w zamykanych szafkach.

Wszystkie dane są przechowywane w centrach danych posiadających systemy i zabezpieczenia chroniące zarówno przed nieuprawnionym dostępem do danych osobowych, jak i innymi czynnikami zewnętrznymi, które mogłyby spowodować ich uszkodzenie. Wprowadzone zostały rygorystyczne wymogi w zakresie dostępu, który ograniczono do osób bezwzględnie go potrzebujących.

Dostęp do danych osobowych mają w niezbędnym zakresie wyłącznie pracownicy firmy Savills oraz inne osoby zatrudnione w Grupie Savills. Dla pracowników Savills wymagających dostępu do danych osobowych organizowane są szkolenia.

 

6.  Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od rodzaju usług zamawianych przez klienta. Okres ten może być dłuższy od okresu świadczenia usług w przypadku zobowiązania ustawowego lub regulacyjnego do przechowywania danych osobowych przez dłuższy czas lub w razie konieczności ich przechowywania ze względu na zgłoszone roszczenie.

 

7.  Przekazywanie danych osobowych za granicę

Savills może przekazywać, przechowywać lub przetwarzać dane osobowe klientów poza terytorium Wielkiej Brytanii i Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W przypadku przekazywania danych osobowych do krajów, które nie zapewniają takiego samego poziomu ochrony danych osobowych, jak przepisy prawa obowiązującego w Wielkiej Brytanii, Savills zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń.

Wprowadzone zostanie jedno z poniższych zabezpieczeń:

 • Przekazywanie danych do kraju nienależącego do EOG, w którym obowiązują przepisy o ochronie prywatności oferujące taką samą ochronę jak na terytorium EOG. Więcej informacji na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Justice.
 • Zawarcie z odbiorcą danych umowy zobowiązującej go do zapewnienia ochrony zgodnie ze standardami obowiązującymi na terytorium EOG. Więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Justice.
 • Przekazywanie danych do organizacji w ramach porozumienia Privacy Shield(Tarcza Prywatności), określającego standardy prywatności dla przesyłania danych pomiędzy USA a państwami UE. Zgodnie z jej postanowieniami standardy te powinny być podobne do stosowanych na terytorium EOG. Więcej informacji na temat ochrony danych na stronie internetowej Komisji Europejskiej: Justice.

 

8.  Prawa klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych

Klientowi przysługuje szereg praw w związku z jego danymi osobowymi, w tym między innymi prawo do:

 • otrzymywania informacji o sposobie wykorzystywania danych osobowych;
 • uzyskania dostępu do danych osobowych przechowywanych przez Savills;
 • żądania poprawienia danych osobowych, które zdaniem klienta są niepoprawne, niekompletne lub niedokładne;
 • żądania usunięcia danych osobowych w następujących okolicznościach:
  • jeżeli Savills przetwarza dane osobowe przez czas dłuższy niż niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały one pierwotnie zgromadzone;
  • jeżeli Savills powołuje się na zgodę jako podstawę prawną do przetwarzania danych, którą to zgodę klient wycofał;
  • jeżeli Savills powołuje się na uzasadnione interesy jako podstawę prawną do przetwarzania danych, a klient zgłasza sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie ma żadnych istotnych i nadrzędnych podstaw uprawniających Savills do dalszego przetwarzania danych;
  • jeżeli dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem (tj. z naruszeniem wymogów wynikających z przepisów o ochronie danych);
  • jeżeli usunięcie danych osobowych jest niezbędne w celu wykonania obowiązku prawnego;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadku gdy zdaniem klienta:
 • dane osobowe są niepoprawne;
 • dane osobowe są przetwarzane przez Savills niezgodnie z prawem;
 • Savills nie potrzebuje już danych osobowych, lecz klient zobowiązuje Savills do ich przechowywania, aby umożliwić klientowi ustalenie, dochodzenie lub obronę przed roszczeniami;
 • klient zgłosił sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych osobowych przez Savills;
  • żądania kopii danych osobowych przekazanych Savills w powszechnie stosowanym formacie elektronicznym. Prawo to dotyczy danych osobowych przekazanych Savills, niezbędnych do wykonania zawartej z klientem umowy oraz danych osobowych, przy przetwarzaniu których Savills powołuje się na zgodę klienta;
  • zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania przez Savills danych osobowych w przypadku, gdy Savills powołuje się na uzasadniony interes lub wykonanie czynności w interesie publicznym w celu spełnienia zgodności z prawem przetwarzania danych. W przypadku zgłoszenia sprzeciwu Savills dokona oceny w celu ustalenia, czy Savills ma nadrzędne i uzasadnione podstawy uprawniające do dalszego przetwarzania danych osobowych klienta; oraz
  • niepodlegania w pełni zautomatyzowanym decyzjom, które powodują skutki prawne lub mogłyby mieć podobny istotny wpływ na klienta.

 

W przypadku chęci skorzystania z któregokolwiek z powyższych praw, prosimy przesłać wiadomość na adres: data@savills.com. 

 

Savills przechowuje informacje o zgłoszeniu przez klienta żądania skorzystania z przysługujących mu praw oraz o udzielonej odpowiedzi na takie żądanie w celu wykazania, że Savills przestrzega zobowiązań w zakresie ochrony danych, a także w celu rozpatrywania wszelkich zapytań, skarg lub roszczeń związanych z takim żądaniem. Informacje te są przechowywane zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 6 powyżej.

 

9. Skargi i dane kontaktowe

 

Skargi

Wszelkie skargi dotyczące sposobu wykorzystywania danych osobowych należy przesyłać na adres complaints@savills.com do Dyrektora ds. relacji z klientami. W przypadku nieuwzględnienia skargi klientowi przysługuje prawo złożenia skargi do urzędu ochrony danych w kraju klienta (w Wielkiej Brytanii: Information Commissioner, czyli rzecznika ochrony danych osobowych, w Polsce: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Dodatkowe informacje na temat możliwości skontaktowania się z lokalnym urzędem ochrony danych można uzyskać wysyłając wiadomość na adres: data@savills.com.

 

Dane kontaktowe

Wszelkie pytania, uwagi lub prośby dotyczące dowolnego aspektu niniejszej Polityki prywatności prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: data@savills.com lub pisemnie na adres: Database Management Team, Savills plc, 33 Margaret Street, London W1G 0JD.

 

10. Wykorzystywanie plików cookies przez Savills

 

Czym jest plik cookie?

Pliki cookie (tzw. „ciasteczka) są niewielkimi plikami tekstowym stanowiącymi dane informatyczne, które są przechowywane na komputerze użytkownika w momencie, gdy odwiedza określone strony i zezwalają stronie internetowej rozpoznawać komputer użytkownika. Pliki cookie ułatwiają użytkownikom nawigację na stronach internetowych i zezwalają na korzystanie z określonych funkcji, jak również przekazują informacje właścicielom strony internetowej. Część z tych informacji może pozostać na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki.

Większość przeglądarek internetowych domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez administratora – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W razie braku wyrażenia takiej zgody możliwa jest odpowiednia zmiana ustawień przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej.

W jakim celu używane są pliki cookies przez Savills?

W ramach niniejszej strony internetowej mogą być używane pliki cookies wylistowane poniżej. Poniższa tabela zawiera opis działania plików cookie i cel wykorzystywania plików cookies. Klikając na symbol „+” lista rozwinie się prezentując szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych plików cookies. W przypadku, gdy dalsze informacje dotyczące pliku cookie znajdują się na zewnętrznej stronie, po rozwinięciu zakładki link do tej strony znajduje się pod „Więcej informacji”.

 

Stosowane są dwa rodzaje plików cookie:

 • tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowe przechowywane są na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania;
 • stałe - przechowywane w urządzeniu użytkownika przez zdefiniowany w parametrach plików cookies czas lub do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

gpsLanguageCode

gpsCountryCode

gpsId

Google Analytics

Google Adwords

Doubleclick

Facebook

TV Squared

iGo digital

Giosg Live Chat

Jak wyłączyć lub ograniczyć obsługę plików cookie?

Używane przez Savills 13 plików cookie jest niezbędne do działania strony. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) możesz usunąć lub zablokować wszystkie pliki cookies używane na tej stronie, ale pamiętaj, że ograniczenie lub ich usunięcie może mieć wpływ na jej funkcjonalność i działanie.

Twoja przeglądarka może zezwolić ci na ograniczenie lub usunięcie plików cookie ustawionych przez tę stronę. Funkcja pomocy w twojej przeglądarce powinna ci powiedzieć, jak to zrobić. Możesz również odwiedzić stronę www.allaboutcookies.org lub www.wszystkoociasteczkach.pl, które zawierają ogólne informacje na temat plików cookie i sposobu zarządzania plikami cookie na komputerze.

Aby zrezygnować z śledzenia przez Google Analytics we wszystkich witrynach, odwiedź stronę http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 11.   Zmiany Polityki prywatności

 Savills jest uprawniony do zmiany Polityki prywatności, w tym w szczególności w przypadku gdy:

 • wystąpi potrzeba dopasowania treści Polityki prywatności do obowiązujących przepisów prawa lub konieczność dokonania zmian redakcyjnych w Polityce prywatności,
 • wymagana będzie aktualizacja danych administratora wskazanych w Polityce prywatności,
 • nastąpią zmiany, modyfikacje lub właściwości strony, oraz
 • wystąpią inne dozwolone prawem przypadki.

Zmiana Polityki prywatności nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki prywatności na stronie Savills.

O stosownych zmianach oraz dacie ich wejścia w życie Savills powiadomi użytkowników, w szczególności poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie, nie później niż na 7 dni przez wprowadzeniem zmian, poprzez zamieszczenie nowej treści Polityki prywatności na stronie internetowej.

Dalsze korzystanie ze strony po zmianie Polityki prywatności oznaczać będzie zgodę na nową treść Polityki prywatności.

Polityka obowiązuje od: 23.05.2018.