Zasady użytkowania

Zasady użytkowania

Niniejsza witryna podlega firmie Savills Savills plc of 33 Margaret Street, London, W1G 0JD. Savills jest nazwą handlową spółki Savills plc. Korzystając z niniejszej witryny, wyrażają Państwo zgodę na akceptację poniższych warunków:

1. Zastrzeżenia 

Pomimo starań podjętych w celu zapewnienia ścisłości zawartych w witrynie informacji, nie możemy zagwarantować, że są one dokładne i zastrzegamy sobie prawo do zmiany prezentowanych treści (włącznie z informacjami dotyczącymi warunków użytkowania) w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia. Zalecane jest sprawdzanie warunków użytkowania każdorazowo przy korzystaniu z witryny.

Savills plc prezentuje treści zawarte w niniejszej witrynie w ich stanie obecnym i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do samej witryny, ani prezentowanych w niej treści (włączając tekst, grafiki, ogłoszenia, pomiary, odniesieni i inne) i odrzuca tym samy wszelkie zażalenia i gwarancje. Opinie wyrażone w niniejszej witrynie nie są stwierdzeniem faktów. Ponadto ani my, ani żaden inny podmiot związany z niniejszą witryną, nie uznaje gwarancji, zastrzeżeń, zobowiązań, co do stanu, jakości, wydajności, zgodności, przydatności, celowości, kompletności, bądź bezpieczeństwa przed wirusami treści zawartych w niniejszej witrynie. Nie gwarantujemy także, że treści te będą dokładne, aktualne, czy też wolne od błędów.
Żadne treści prezentowane w niniejszej witrynie nie mogą być uznane lub potraktowane jako forma doradztwa finansowego. Żadne z prezentowanych tu treści nie stanowią zaproszenia do inwestowania w akcje Savills plc i nie mogą być traktowane jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

2. Odszkodowanie 

Użytkownicy witryny ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z niej, a także użytkowanie wszelkich uzyskanych za jej pomocą wyników i informacji. Wszelkie gwarancje, zastrzeżenia, zobowiązania, czy warunki ustawowe i inne są wyłączone w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Wyłączając śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania, lub celowego wprowadzenia w błąd, zarówno my, jak też wszystkie inne podmioty związane z niniejszą witryną zrzekają się w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, włączając w to straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez użytkownika, niezależnie od tego czy są one spowodowane czynem niedozwolonym, umową, lub w inny sposób, niezależnie od, lub też w związku z użytkowaniem, bądź brakiem możliwości użytkowania niniejszej witryny.

 

3. Własność intelektualna 

Prawa autorskie do niniejszej witryny oraz zawartych w niej treści są w posiadaniu Savills plc. Niedozwolone jest trwałe kopiowanie, ani powielanie witryny, ani też zawartych w niej treści w jakiejkolwiek formie. Niedozwolone jest powielanie lub włączanie niniejszej witryny, ani zawartych w niej treści do innych witryn internetowych. Użytkownik jest uprawniony jedynie do drukowania i tymczasowego przechowywania tych treści dla prywatnych, niekomercyjnych celów. Niedozwolone jest zamieszczanie odnośników do niniejszej strony bez uprzedniej, wyraźnej zgody Savills plc.

Savills oraz logo Savills są znakami zastrzeżonymi przez Savills plc na terytorium Wielkiej Brytanii oraz w innych częściach świata. Odtwarzanie zastrzeżonych znaków towarowych w celach innych niż korzystanie z niniejszej witryny jest zabronione. Żadnej z treści zawartych w niniejszej witrynie nie zależy interpretować jako przyznanie jakiejkolwiek licencji, bądź praw do użytkowania lub rozpowszechniania jej zawartości, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej

  

4. Przerwy w działaniu witryny 

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić wysoki standard i ciągłość funkcjonowania niniejszej witryny. Jednakże Internet, jako środek przekazu bywa zawodny, a jego użytkowanie zawsze może wiązać się z błędami, przerwami i opóźnieniami w świadczeniu usług. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności, ani nie mamy bieżących zobowiązań do obsługi niniejszej witryny (lub jej konkretnej części)

 

5. Unieważnienie 

Jeśli jakakolwiek część warunków użytkowania jest niewykonalna (włączając kwestię wyłączenia naszej odpowiedzialności wobec użytkowników) wykonalność wszystkich pozostałych warunków pozostaje w mocy

 

6. Linki zewnętrzne 

Na stronie znajdują się linki do stron osób trzecich, nad którymi Savills nie ma kontroli. Savills nie jest odpowiedzialny za treść na stronach osób trzecich lub za jakiekolwiek straty związane z korzystaniem z tych stron. Obecność linków osób trzecich na stronie nie oznacza, że Savills jest ich zwolennikiem oraz że posiada lub nie posiada związek z treściami zawartymi na tych stronach.

 

7. System prawny 

Warunki użytkowania oraz korzystanie ze strony są regulowane wyłącznie prze angielskie prawo i wszelkie spory związane z powyższym będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Anglii lub Walii.

 

8. Zasady prawne 

Savills Capital Advisors Limited jest regulowana przez władze finansowe. W przypadku konieczności złożenia zażalenia prosimy o kontakt z Chris Nicolle +44 (0) 20 7409 8825 pod adresem email CNicolle@savills.com.

Savills Investment Management Limited jest regulowana przez władze finansowe.  W przypadku konieczności złożenia zażalenia prosimy o kontakt z Laurence Greenblatt +44 (0) 20 7016 3806 lub pod adresem email laurence.greenblatt@savillsim.com

Pozostałe spółki wymienione  na stronie nie są regulowane przez Władze Finansowe

 

9   Ochrona danych osobowych. 

Savills może wykorzystywać dane osobowe użytkownika w celu świadczenia usług na jego rzecz. Prosimy zapoznać się z naszą Polityką prywatności, w której określono zasady wykorzystywania danych osobowych.

 

10. Cookies i prywatność 

Polityka Prywatności wskazuje jakie pliki cookies używane są na stronie i jak można pliki cookies ograniczyć lub usunąć.