Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Savills sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Pani/Pana danych osobowych.

 

1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych są następujące podmioty:

- Savills sp. z o.o., oraz

- Savills Property Management sp. z o.o. – obie spółki z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22 (dalej łącznie jako: „Savills”).

Dane kontaktowe: numer telefonu dla osób dzwoniących z Polski: 22 222 40 00, numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 22 222 40 00, adres email: info@savills.pl.

 

2. Savills nie ustanowił Inspektora Ochrony Danych Osobowych odpowiedzialnego za obszar przetwarzania danych osobowych w ramach działalności Savills. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Savills można skontaktować się z osobą odpowiedzialną za ten proces pod numerem telefonu - dla osób dzwoniących z Polski: 22 222 40 00, numer telefonu dla osób dzwoniących spoza Polski: +48 22 222 40 00, adres email: kontakt.rodo@savills.pl

 

3. Savills przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:

3a. dane identyfikujące [np. imię i nazwisko / płeć / preferowany język kontaktu];

3b. dane kontaktowe [np. adres e-mail, numer telefonu];

3c. dane dotyczące wykonywanego zawodu [np. miejsce wykonywania pracy lub świadczenia usług – nazwa i adres kontaktowy, stanowisko, dział].

 

4. Savills pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, od Klienta Savills w ramach współpracy, w której Pani / Pan uczestniczy, jak również ze źródeł publicznie dostępnych (np. strony internetowe, na których Pani/ Pana dane są udostępnione).

 

5. Savills przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

5a. marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Savills (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

5b. marketingu (w szczególności w celu przekazywania informacji handlowych oraz ofert) produktów i usług partnerów współpracujących z Savills oraz podmiotów z Grupy Savills* - ich lista znajduje się w stopce (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia);

5c. dochodzenia roszczeń oraz prowadzenia postępowań sądowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

5d. wewnętrznych celów administracyjnych Savills, w tym statystyki, komunikacji i raportowania wewnętrznego Savills oraz w ramach Grupy Savills* - ich lista znajduje się w stopce (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia);

5e. ciągłego i niezakłóconego prowadzenia działalności przez Savills poprzez zapewnienie integralności kopii zarchiwizowanych/zapasowych/awaryjnych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f).

 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 5 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być w szczególności:

6a. podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

6b. podmioty z Grupy Savills*;

6c. podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Savills na podstawie zawartej z Savills umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające), np. Usługi IT, obsługa faktur, kancelarie prawne oraz pośrednicy nieruchomości).

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt 5 powyżej celów przetwarzania, tj.:

7a. w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;

7b. w zakresie wewnętrznych celów administracyjnych i realizacji prawnie uzasadnionych interesów Savills, przez okres do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Savills stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, lecz nie dłużej niż 24 miesiące następujące od daty Pani/ Pana rejestracji w systemie Savills lub w przypadku Pani/ Pana współpracy z Savills – od daty zakończenia tej współpracy.

 

8. W związku z przetwarzaniem przez Savills Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

8a. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

Jest to prawo do uzyskania od Savills potwierdzenia, czy przetwarza Pani/Pana dane osobowe oraz prawo uzyskania dostępu do tych danych (w tym ich kopii), a także w szczególności do następujących informacji: (i) o celach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, (ii) o kategoriach przetwarzanych danych osobowych, (iii) informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym Savills ujawnił Pani/Pana dane osobowe lub którym ma zamiar ujawnić te dane, (iv) o możliwości skorzystania z praw w zakresie ochrony danych osobowych i o sposobie realizacji tych praw, (v) o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, (vi) o profilowaniu, a także o konsekwencjach takiego przetwarzania dla Pani/Pana."

8b. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od Savills niezwłocznego sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych."

8c. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od Savills niezwłocznego usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych (zwane również „prawem do bycia zapomnianym”). Savills ma w takiej sytuacji obowiązek usunąć Pani/Pana dane osobowe, pod warunkiem że jest spełniona jedna z następujących przesłanek: (i) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, (ii) cofnięto zgodę, na której opiera się przewarzanie i Savills nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, (iii) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem, (iv) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Nie jest możliwa realizacja prawa do usunięcia danych osobowych, w przypadku gdy Savills jest zobowiązany na podstawie przepisów prawa do dalszego przetwarzania danych osobowych w zakresie określonym przez odpowiednie przepisy prawa lub w celach niezbędnych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

Jest to prawo do żądania od Savills ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w następujących przypadkach, gdy: (i) kwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych przetwarzanych przez administratora, (ii) przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwiono się usunięciu swoich danych osobowych, (iii) Savills nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych, ale są one Pani/Panu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

W przypadku realizacji prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, Savills może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, z wyjątkiem ich przechowywania, wyłącznie za Pani/Pana zgodą lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego."

8e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie Savills (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia). W takiej sytuacji Savills nie będzie mógł dalej przetwarzać danych w tych celach, chyba że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy lub dane potrzebne są Savills do dochodzenia roszczeń.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie przysługuje w przypadku, gdy: (i) przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody – w takiej sytuacji można natomiast wycofać zgodę, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną, (iii) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Savills obowiązku prawnego."

8f. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

Jest to prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie danych osobowych dostarczonych Savills przez Panią/Pana danych oraz żądania przesłania tych danych osobowych innemu administratorowi danych, jeśli jest to technicznie możliwe. Prawo to przysługuje jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody lub w związku z umową.

 

9. W przypadkach, w których przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

10. Jest Pani/Pan uprawniona/y do zgłoszenia realizacji swoich praw, o których mowa w pkt 8 oraz 9 powyżej, w następujący sposób:

10a. pisemnie na adres: al. Jana Pawła II 22, Warszawa (00-133);

10b. mailowo na adres: kontakt.rodo@savills.pl.

 

11. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Savills Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (na terytorium Polski jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

12. W przypadku gdy Savills pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od Pani/ Pana, informujemy, iż podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania niezbędnych danych będzie brak możliwości realizacji przez Savills celu przetwarzania w odniesieniu do działań, w ramach których przetwarzane są dane osobowe od Pani /Pana pozyskane.

 

13. Savills może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państwa trzeciego - Stanów Zjednoczonych w zakresie, w jakim korzysta z usług podmiotów przechowujących dane na serwerach w tym państwie. Podmiot, do którego dane są przechowywane, jest członkiem Privacy Shield, co oznacza, iż zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w odniesieniu do podmiotów należących do programu Privacy Shield państwo to zapewnia odpowiedni stopień ochrony Pani/ Pana danych osobowych.

 

14. Odbiorcą Pani/ Pana danych osobowych w Stanach Zjednoczonych jest SalesForce.com, Inc., któremu dane zostały powierzone do przetwarzania w związku ze świadczeniem na rzecz Savills usług udostępniania rozwiązań technologicznych w zakresie mailingu.

 

*Grupa Savills obejmuje zarówno obecnych, których lista znajduje się poniżej, jak i przyszłych członków Grupy Savills. Do Grupy Savills w Polsce należą następujące podmioty: Savills sp. z o.o. oraz Savills Property Management sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-133), al. Jana Pawła II 22,. Aktualna lista podmiotów Grupy Savills jest także dostępna na stronie http://www.savills.com/contact/.

 

 

Aktualna cena akcji

Zmiana:0,0113 
Cena na zamknięciu:10,3063
Dzienny wolumen sprzedaży:209,928

 

Więcej informacji dla inwestorów