Zasady użytkowania

Niniejsza witryna podlega firmie Savills Belux Group SA/NV, z siedzibą przy Avenue Louise 81, 1050 Bruksela, Belgia. Savills jest nazwą handlową spółki Savills plc. Korzystając z niniejszej witryny, wyrażają Państwo zgodę na akceptację poniższych warunków:

1. Zastrzeżenia

Pomimo starań podjętych w celu zapewnienia ścisłości zawartych w witrynie informacji, nie możemy zagwarantować, że są one dokładne i zastrzegamy sobie prawo do zmiany prezentowanych treści (włącznie z informacjami dotyczącymi warunków użytkowania) w dowolnym momencie i bez uprzedniego zawiadomienia. Zalecane jest sprawdzanie warunków użytkowania każdorazowo przy korzystaniu z witryny.

Savills Belux Group SA/NV prezentuje treści zawarte w niniejszej witrynie w ich stanie obecnym i nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do samej witryny, ani prezentowanych w niej treści (włączając tekst, grafiki, ogłoszenia, pomiary, odniesieni i inne) i odrzuca tym samy wszelkie zażalenia i gwarancje. Opinie wyrażone w niniejszej witrynie nie są stwierdzeniem faktów. Ponadto ani my, ani żaden inny podmiot związany z niniejszą witryną, nie uznaje gwarancji, zastrzeżeń, zobowiązań, co do stanu, jakości, wydajności, zgodności, przydatności, celowości, kompletności, bądź bezpieczeństwa przed wirusami treści zawartych w niniejszej witrynie. Nie gwarantujemy także, że treści te będą dokładne, aktualne, czy też wolne od błędów.
Żadne treści prezentowane w niniejszej witrynie nie mogą być uznane lub potraktowane jako forma doradztwa finansowego. Żadne z prezentowanych tu treści nie stanowią zaproszenia do inwestowania w akcje Savills plc i nie mogą być traktowane jako podstawa do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

 

2. Odszkodowanie

Użytkownicy witryny ponoszą wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z niej, a także użytkowanie wszelkich uzyskanych za jej pomocą wyników i informacji. Wszelkie gwarancje, zastrzeżenia, zobowiązania, czy warunki ustawowe i inne są wyłączone w najszerszym dopuszczalnyM przez prawo zakresie.

Wyłączając śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania, lub celowego wprowadzenia w błąd, zarówno my, jak też wszystkie inne podmioty związane z niniejszą witryną zrzekają się w najszerszym dozwolonym przez prawo zakresie, odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, włączając w to straty lub szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przez użytkownika, niezależnie od tego czy są one spowodowane czynem niedozwolonym, umową, lub w inny sposób, niezależnie od, lub też w związku z użytkowaniem, bądź brakiem możliwości użytkowania niniejszej witryny.

 

3. Własność intelektualna

Prawa autorskie do niniejszej witryny oraz zawartych w niej treści są w posiadaniu Savills Belux Group SA/NV. Niedozwolone jest trwałe kopiowanie, ani powielanie witryny, ani też zawartych w niej treści w jakiejkolwiek formie. Niedozwolone jest powielanie lub włączanie niniejszej witryny, ani zawartych w niej treści do innych witryn internetowych. Użytkownik jest uprawniony jedynie do drukowania i tymczasowego przechowywania tych treści dla prywatnych, niekomercyjnych celów. Niedozwolone jest zamieszczanie odnośników do niniejszej strony bez uprzedniej, wyraźnej zgody Savills Belux Group SA/NV.

Savills oraz logo Savills są znakami zastrzeżonymi przez Savills plc na terytorium Wielkiej Brytanii oraz w innych częściach świata. Odtwarzanie zastrzeżonych znaków towarowych w celach innych niż korzystanie z niniejszej witryny jest zabronione. Żadnej z treści zawartych w niniejszej witrynie nie zależy interpretować jako przyznanie jakiejkolwiek licencji, bądź praw do użytkowania lub rozpowszechniania jej zawartości, bez uprzedniej zgody wyrażonej w formie pisemnej.

 

4. Przerwy w działaniu witryny

Dokładamy wszelkich starań aby zapewnić wysoki standard i ciągłość funkcjonowania niniejszej witryny. Jednakże Internet, jako środek przekazu bywa zawodny, a jego użytkowanie zawsze może wiązać się z błędami, przerwami i opóźnieniami w świadczeniu usług. W związku z powyższym nie ponosimy odpowiedzialności, ani nie mamy bieżących zobowiązań do obsługi niniejszej witryny (lub jej konkretnej części).

 

5. Unieważnienie

Jeśli jakakolwiek część warunków użytkowania jest niewykonalna (włączając kwestię wyłączenia naszej odpowiedzialności wobec użytkowników) wykonalność wszystkich pozostałych warunków pozostaje w mocy.

 

6. Linki zewnętrzne

Na stronie znajdują się linki do stron osób trzecich, nad którymi Savills nie ma kontroli. Savills nie jest odpowiedzialny za treść na stronach osób trzecich lub za jakiekolwiek straty związane z korzystaniem z tych stron. Obecność linków osób trzecich na stronie nie oznacza, że Savills jest ich zwolennikiem oraz że posiada lub nie posiada związek z treściami zawartymi na tych stronach.

 

7. System prawny

Warunki użytkowania oraz korzystanie ze strony są regulowane wyłącznie prze angielskie prawo i wszelkie spory związane z powyższym będą rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Anglii lub Walii.

 

8. Zasady prawne

Savills Capital Advisors Limited jest regulowana przez władze finansowe. W przypadku konieczności złożenia zażalenia prosimy o kontakt z Chris Nicolle +44 (0) 20 7409 8825 pod adresem email CNicolle@savills.com.

Cordea Savills Investment Management Limited jest regulowana przez władze finansowe.  W przypadku konieczności złożenia zażalenia prosimy o kontakt z Patrick Healy +44 (0) 20 3107 5457 lub pod adresem email patrick.healy@cordeasavills.com

Pozostałe spółki wymienione  na stronie nie są regulowane przez Władze Finansowe.

 

9   Ochrona danych osobowych.

Grupa Savills z największą starannością dba o bezpieczeństwo informacji i prywatność swoich klientów oraz kontaktów, których dane są przez nas przechowywane. Aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do danych osobowych będących w naszym posiadaniu, Grupa przestrzega ścisłych procedur dotyczących ich magazynowania i udostępniania.

Dane osobowe są przez nas przechowywane za w ramach baz kontaktowych oraz administracyjnych. Są one prowadzone w celu realizacji zadań których się podjęliśmy lub w które jesteśmy zaangażowani, jak również w celu wysyłania informacji o naszej działalności i usługach do klientów, którzy wyrazili chęć ich otrzymywania. Dlatego też przechowujemy dane kontaktowe naszych klientów oraz informacje związane z historią naszej współpracy. Pozwala nam to sprawnie zarządzać naszymi relacjami biznesowymi i kierować do naszych partnerów wyłącznie informacje znajdujące się w zakresie ich zainteresowań.

Zgodnie ze swoimi prawami zawartymi w Akcie/Ustawie, klienci mają prawo do złożenia wniosku o zmianę przechowywanych przez nas danych, a także do odmowy otrzymywania od nas materiałów marketingowych

 

10. Cookies i prywatność

Proszę o zapoznanie się z polityką prywatności, która wyjaśnia w jaki sposób Savills przetwarza informacje, które otrzymuje.

 

Aktualna cena akcji

Zmiana:-0,0744 
Cena na zamknięciu:11,2065
Dzienny wolumen sprzedaży:170,341

 

Więcej informacji dla inwestorów